You can change this website language: English

Tự đăng ký

Попасть пальцем в небо

Попасть пальцем в небо
[popast` pal`tsem v nebo]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này