Tự đăng ký

Превозносить до небес

Превозносить до небес
[prevoznosit` do nebes]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này