Tự đăng ký

Принимать близко к сердцу

Принимать близко к сердцу
[prinimat` blizko k serdtsu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này