Tự đăng ký

Протягивать руку помощи

Протягивать руку помощи
[protyagivat` ruku pomoshhi]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này