Tự đăng ký

Скрежетать зубами

Скрежетать зубами
[skrezhetat` zubami]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này