Tự đăng ký

Стоять над душой

Стоять над душой
[stoyat` nad dushoj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này