Tự đăng ký

Уничтожать в зародыше

Уничтожать в зародыше
[unichtozhat` v zarodyshe]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này