Tự đăng ký

Брать свои слова обратно

Брать свои слова обратно
[brat` svoi slova obratno]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này