Tự đăng ký

Вбивать в голову

Вбивать в голову
[vbivat` v golovu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này