Tự đăng ký

Взвешивать свои слова

Взвешивать свои слова
[vzveshivat` svoi slova]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này