Tự đăng ký

Висеть над головой

Висеть над головой
[viset` nad golovoj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này