Водой не разольёшь

Водой не разольёшь
[vodoj ne razol`yosh`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này