Tự đăng ký

Глупый как пробка

Глупый как пробка
[glupyj kak probka]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này