Гроша медного не стоить

Гроша медного не стоить
[grosha mednogo ne stoit`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này