Tự đăng ký

Держать хвост пистолетом

Держать хвост пистолетом
[derzhat` khvost pistoletom]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này