Tự đăng ký

Дрожать как осиновый лист

Дрожать как осиновый лист
[drozhat` kak osinovyj list]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này