Tự đăng ký

Иметь голову на плечах

Иметь голову на плечах
[imet` golovu na plechakh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này