Как на (горячих) углях

Как на (горячих) углях
[kak na (goryachikh) uglyakh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này