Tự đăng ký

Надрывать душу

Надрывать душу
[nadryvat` dushu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này