Tự đăng ký

Наступить на любимую мозоль

Наступить на любимую мозоль
[nastupit` na lyubimuyu mozol`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này