Tự đăng ký

Не падать духом

Не падать духом
[ne padat` dukhom]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này