Tự đăng ký

Ни свет ни заря

Ни свет ни заря
[ni svet ni zarya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này