Tự đăng ký

Оставлять в дураках

Оставлять в дураках
[ostavlyat` v durakakh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này