Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

ORDINAL AND CARDINAL NUMERALS

ORDINAL AND CARDINAL NUMERALS
0 — ноль zero нулевой
1 —один one первый first
2 — two second
3 — three third
4 — four fourth
5 — five fifth
6 — six sixth
7 — seven seventh
8 — eight eighth
9 — nine ninth
10 — ten tenth
11 — eleven eleventh
12 — twelve twelfth
13 — thirteen thirteenth
14 — fourteen fourteenth
15 — fifteen fifteenth
16 — sixteen sixteenth
17 — seventeen seventeenth
18 — eighteen eighteenth
19 — nineteen nineteenth
20 — twenty twentieth
Từ khóa: Chữ số

Những tin tức khác với chủ đề này: Chữ sốДоброе утро!
[dòbraje ùtra]
Хорошего вам дня!
[khoroshego vam dnya]
Хороший день, не правда ли?
[kharòshij dèn', ni pràvda li]
Приехал первым - уехал последним. Москва, Алтуфьевское шоссе.
Fist came - last left. Moscow, Altufyevskoe highway.

первый
[pèrvyj]
последний
[paslèdnij]
Từ khóa: Chữ số
Первый день на новой работе. - The first day at a new job.

Порядковые числительные. Ordinal numbers:
первый
[pèrvyj]
второй
[vtaròj]
третий
[trètij]
четвёртый
[chetvyòrtyj]
пятый
[pyàtyj]
шестой
[shistòj]
седьмой
[sed'mòj]
Từ khóa: Chữ số
Почему мы говорим: четыре часА, НО двенадцать часОВ?
Why do we say: четыре часА(4 o'clock), BUT двенадцать часОВ(12 o'clock)?

Правило: используй существительные в следующих падежах после этих числительных (правило последней цифры)
Rule: use nouns in following cases after these numerals (last digit rule):
1, 21, 31, ... 101, … + И.п. ед.ч (Nom.c. singular)

1 книга, час
21 книга, час
101 книга, час
1031 книга, час

2,3,4; 22, 23, 24; … + Р.п. ед. ч. (Gen. case singular)

2 книги, часа
3 книги, часа
4 книги, часа
22 книги, часа
72 книги, часа

5 - 20; 25 - 30; … + Р.п. мн. ч. (Gen.case plural)

5 книг, часов
6 книг, часов
11 книг, часов
12 книг, часов
20 книг, часов
75 книг, часов
Từ khóa: Chữ số
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này