Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Фотография Политрук - Комбат

Фото «Комбат». Photo “Commander”

Это одно из самых известных фото времён Великой Отечественной войны. На фотографии запечатлён командир отдающий приказ "Вперед!". Фотография была сделана за две секунды до смерти этого командира.

This photo is one of the most well-known pictures of the Great Patriotic War. It captures a commander giving an order “Vanward!”. The photo was taken two seconds before that commander died.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Мороженщик возле ГУМа [marozhenshhik vozli guma] - The ice-cream man near GUM (The main store of the country, Moscow, Russia)
19 июня 2010 года была официально открыта станция метро Достоевская в Москве. Она стала сто восемьдесят первой станцией метро в Москве. Станция находится рядом с Театром Российской Армии. На стенах станции изображены сцены, иллюстрирующие четыре романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

On June 19, 2010 the Dostoevskaya metro station in Moscow has been officially opened. It became the hundred eighty first metro station in Moscow. The station is located near the Theatre of the Russian Army. On walls of the station the scenes illustrating four novels of Fyodor Dostoyevsky "Crime and punishment", "Idiot", "Demons", "Brothers Karamazov" are represented.

станция
[stàntsiya]
метро
[mitrò]
четыре
[chit`yri]
Từ khóa: Nước Nga
Тарантул в астраханских песках

Tác giả của bức ảnh: Станислав Шинкаренко

Тарантул в астраханских песках. Россия
Tarantula in Astrakhan Sands. Russia
Волгоградская область, Россия
Volgograd Region, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này