Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Старорусские меры длины Old Russian units of length

Старорусские меры длины. Old Russian units of length

Мера. Unit Эквивалент. Equivalent Английский. English
точка [tòchka] point 0.254 mm 1/100 inch
линия [lìniya] line 2.54 mm 1/10 inch
дюйм [d'ùjm] inch 2.54 cm 1 inch
вершок [virshòk] tip, top 4.445 cm 1 ¾ in
пядь [piàd'] palm 17.78 cm 7 in
фут [fut] foot 30.48 cm 1 ft
аршин [arshìn] yard 71.12 cm 2 ⅓ ft
сажень [sàzhin'] fathom 2.1336 m 7 ft
верста [virstà] turn, plough 1.0668 km 3,500 ft
миля [mìlya] mile 7.4676 km 24,500 ft


А так же. As well as:

маховая сажень [màkhavaya sàzhin'] swung sazhen - расстояние между вытянутыми пальцами раскинутых рук (distance between tips of arms stretched sidewards) = 1.76 m

косая сажень [kasàya sàzhin'] skewed, or oblique sazhen - расстояние от конца среднего пальца поднятой вверх руки до носка противоположной ноги  (distance between tip of a middle finger of a raised arm and a tip of an opposite leg slightly put away) = 2.48 m
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này