Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Самара

Самара [samàra] Samara -
шестой по величине город России. Он располагается на юго-востоке Европейской части России, на берегу реки Волги.
is the sixth largest city in Russia. It is situated in the southeastern part of European Russia on the bank of the Volga River.

Самара была основана в 1586 году как сторожевая крепость по указу царя Фёдора.
Samara was founded in 1586 as a watch fortress at the order of Tsar Fyodor.
В Самаре находится самая длинная набережная в России.
There is the longest embankment in Russia in Samara .

Площадь Куйбышева в городе Самаре является на данный момент самой большой площадью в Европе.
Kuibyshev square in Samara city at the moment is the largest square in Europe.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Морозное утро

Tác giả của bức ảnh: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
С Новым 2017 Годом

Tác giả của bức ảnh: Petr Ushanov

С Новым 2017 Годом, дорогие друзья!
[s Nòvym dve t`ysichi pitnàtsatym gòdam, daragìi druz'yà]
Happy New Year 2017, dear friends!Пусть сбудутся ваши светлые мечты!
[pust' sbùdutsa vàshi svètlyi micht`y] -
May your bright wishes come true!

Салют на Красной Площади, Москва - Salute at Red Square, Moscow
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này