Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Дом на Кудринской площади

Дом на Кудринской площади

Tác giả của bức ảnh: Дмитрий Чистопрудов

Дом на Кудринской площади построен в Москве в 1948-1954 годы по проекту архитекторов М. В. Посохина, А. А. Мндоянца и конструктора М. Н. Вохомского. Он получил своё второе название "Дом авиаторов" благодаря заселению советских рабочих авиационной промышленности и летчиков-испытателей.

The House on Kudrinskaya square was built in Moscow during 1948-1954 years upon the project of M.Posokhin, A. Mndoyantsa architechtors and engineer M. Vokhomsky. It got his second name "The aviator's house" due to housing Soviet workers of aircraft industry and test pilots.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này