You can change this website language: English
Trao đổi
Степашина Вера

Степашина Вера

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Степашина Вера

Привет.Ты хочешь выучить русский язык? Тогда тебе сюда. Я помогу выучить русский язык,расскажу про нашу страну,особенности языка и культуры. Нам будет весело!) До скорой встречи!

Hey. Do you want to learn Russian? Then you here.I will help you learn Russian, tell you about our country,especially the language and culture. We'll have fun!) See you soon!

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này