You can change this website language: English

Tự đăng ký

Thay câu nói trực tiếp thành câu nói gián tiếp

Khi bạn thay đổi câu nói trực tiếp thành câu nói gián tiếp, bạn có thể sử dụng các liên kết ЧТО (RẰNG), ЧТОБЫ (ĐỂ), trợ từ ЛИ (CÓ-KHÔNG) và các từ liên kết (КУДА, СКОЛЬКО, ЗАЧЕМ (ĐI ĐÂU, BAO NHIÊU, ĐỂ LÀM GÌ) và những từ khác).

Câu trực tiếp Câu gián tiếp
Я сказал своей жене: «ты прекрасна». (Tôi nói với vợ tôi: "em tuyệt đẹp")
Я сказал своему сыну: «Сделай домашнее задание». (Tôi nói với con trai tôi: "Hãy làm bài về nhà")
Я спросил свою дочь: «Ты пойдешь на вечеринку?» (Tôi hỏi con gái tôi: "Con có đi dự tiệc không?")
Я спросил друзей: «Сколько я вам должен?» (Tôi hỏi bạn bè của tôi: "Tôi phải trả cho các bạn bao nhiêu?")
Я спросила своего парня: «Куда ты идёшь?» (Tôi hỏi bạn trai của tôi: "Anh đi đâu vậy?")
Я сказал своей жене, что она прекрасна. (Tôi nói với vợ tôi rằng cô ấy tuyệt đẹp)
Я сказал своему сыну, чтобы он сделал домашнее задание. (Tôi nói với con trai tôi để nó làm bài về nhà)
Я спросил свою дочь, пойдёт ли она на вечеринку. (Tôi hỏi con gái tôi nó có đi dự tiệc không)
Я спросил друзей, сколько я им должен. (Tôi hỏi bạn bè của tôi, tôi phải trả cho họ bao nhiêu)
Я спросила своего парня куда он идёт. (Tôi hỏi bạn trai của tôi nó đi đâu vậy)


RẰNG hoặc ĐỂ

Liên kết Khi nào thì sử dụng Dạng của động từ sau liên kết
Thí dụ 1 Thí dụ 2
RẰNG
khi mà bạn chỉ đưa ra thông tin.
đằng sau ЧТО (RẰNG) động từ có thể chia ở thời quá khứ, hiện tại hoặc tương lai (phụ thuộc vào câu văn ở thời nào)
Я сказал своему сыну, что он плохо сделал домашнее задание. (Tôi nói với con trai tôi rằng, nó làm bài về nhà tồi quá)
Я знаю, что моя жена всегда хорошо выглядит. (Tôi biết rằng vợ tôi lúc nào cũng đẹp)
ĐỂ
nếu điều đó là lời đề nghị, lời khuyên, ra lệnh, mong muốn.
đằng sau ЧТОБЫ (ĐỂ) động từ luôn luôn được sử dụng ở thời quá khứ, mặc dầu câu văn nói về thời tương lai
Я сказал своему сыну, чтобы он сделал домашнее задание. = просьба (Tôi nói với con trai tôi, để nó hãy làm bài về nhà)
Я хочу, чтобы моя жена всегда хорошо выглядела. = желание (Tôi muốn để vợ tôi lúc nào cũng đẹp)

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này