Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Вишерский заповедник

Вишерский заповедник находится в Пермском крае (Россия), на западном склоне Северного Урала. Заповедник был основан 26 февраля 1991 года. Вишера является крупнейшей рекой заповедника. Её протяжённость по территории заповедника составляет 130 км. В заповеднике обитают 36 видов животных, 155 видов птиц, 12 видов рыб.

The Vishera Nature Reserve is in Perm region (Russia), on the western slope of Northern Urals. The reserve was founded on February 26, 1991. Vishera is the largest river of the reserve. Its lenght across the territory of the reserve is 130 km. 36 animal species, 155 bird species, 12 species of fish live in the reserve.

северный
[severnyj]
западный
[zapadnyj]
животное
[zhivotnoe]

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này