Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Большехехцирский заповедник

Большехехцирский заповедник расположен в Хабаровском Крае (Россия). Он был основан 3 октября 1963 года. Заповедник спонсирует музей природы открытый для публики и разрешает общественное использование ограниченного числа туристских троп в маленьких экскурсиях.

The Big Khekhtsir Nature Reserve is located in Khabarovsk Krai (Russia). It was created on October 3, 1963. The Reserve sponsors a nature museum for the public, and supports public use of a limited number of nature trails in small guided tours.

экскурсия
[ehkskursiya]
музей
[muzej]
открыт
[atkryt]
маленький
[màlin'kij]
природа
[priroda]
Từ khóa: Thiên nhiên

Những tin tức khác với chủ đề này: Thiên nhiên

Ключевская Сопка, Камчатка, Россия
Klyuchevskaya Sopka, Kamchatka Peninsula, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên
Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này