Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Тайга

Тайга - это территория с хвойным лесом. Тайга — это самая большая по площади ландшафтная зона России. Животный мир тайги очень богат и разнообразен. В тайге отличная рыбалка и охота. Здесь собирают ягоды и лекарственные травы.

The taiga is a territory with a coniferous forest. The taiga is the biggest area of Russia. The taiga fauna is very rich and various. There are excellent fishing and hunting in taiga. Berries and medicinal herbs are picked here.

ягоды
[yàgady]
здесь
[sdès']
площадь
[plòshit']
животное
[zhivotnoe]
богатый
[bagatyj]
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces

Những tin tức khác với chủ đề này: Thiên nhiên, Showplaces

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này