Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Туманный Санкт-Петербург

Туманный Санкт-Петербург

Tác giả của bức ảnh: Александр Шереметьев

Туманный Санкт-Петербург, Россия
Misty St. Petersburg, Russia

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời tiết, Architecture

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Дворец бракосочетаний в Казани, Россия [dvar'ets brakasachitanij v Kazan'i] - Wedding Palace in Kazan, Russia
Từ khóa: Architecture
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này