Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Обмануть

Слово дня:
обман
[abmàn]
- то, что сознательно вводит кого-либо в заблуждение; = ложь.

Пример:
пойти на обман [pajtì na abmàn] - решиться солгать, perpetrate a fraud
обман зрения [abmàn zrèniya] - зрительная ошибка, optical illusion

Глагол:
обмануть
[abmanùt']
Từ khóa: Động từ

Những tin tức khác với chủ đề này: Động từ

Мои попытки побороть лень [mai papytki pabarot' len'] - My attempts to overcome laziness

побороть [pabarot'] - overcome, conquer, surmount, beat
Từ khóa: Động từ
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Từ khóa: Du lịch, Động từ
супер ставка [super stafka] - super bet

обмануть
[abmanùt']
обман
[abmàn]
Từ khóa: Động từ
2018 год: Apple выпустил блендер.
Year 2018: Apple released blender.

выпускать [vypuskàt'] - release
Từ khóa: Động từ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này