Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

первый снег

Выпал первый снег. The first snow fell.

снег
[snèk]
Идёт снег.
[idyòt snek]

ожидание [azhidànije] - expectation
реальность [riàl'nast'] - reality

Другие фразы о погоде -
Other phrases about weather -
www.ruspeach.com/phrases/196/
Từ khóa: Thời tiết

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời tiết

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Từ khóa: Thời tiết
Мороз -40°С: утро в Барнауле, Россия

Frost -40°С: morning in Barnaul, Russia
Từ khóa: Thời tiết
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này