Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Взвешивать

Вот как в зоопарках взвешивают жирафиков.
Here is how they weigh baby giraffes in zoos.

взвешивать [vzvèzhivat'] - to weigh
жираф [zhiràf] - giraffe

Những tin tức khác với chủ đề này: Bề ngoài, Động vật, Sức khỏe

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Элегантный макияж - это гармоничный баланс. Если вы хотите акцентировать свои глаза, то используйте помаду нейтральных тонов или прозрачный блеск для губ, а если вы собираетесь использовать яркую помаду для губ, то отдайте предпочтение теням для глаз пастельных тонов.

Elegant make-up is harmonious balance. If you want to accent your eyes, then use lipstick of neutral tones or a transparent lip gloss and if you are going to use bright lipstick for lips, then give preference to shadows for eyes of pastel tones.

использовать
[ispol`zavat`]
глаза
[glazà]
помада
[pamàda]
тени
[tèni]
Từ khóa: Bề ngoài
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này