Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Приметы 10 января

Есть несколько русских народных примет, связанных с 10 января. Вот некоторые из них: "Кошка спит долго и крепко – к теплу", "Собака валяется на снегу – жди снегопада, метели", "Безветрие и много инея на деревьях - год будет добрым".

There are some Russian national signs connected with January 10. Here some of them: "The cat sleeps long and tight – it will be warm", "The dog rolls on snow – wait for snowfall, for blizzard", "No wind and a lot of hoarfrost on trees means that the year will be kind".

собака
[sabàka]
кошка
[kòshka]
долго
[dolgo]
Từ khóa: Thời tiết

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời tiết

В Санкт-Петербурге идёт дождь, а в Москве солнечно [f Sankt-Pitirburge id'ot dosht', a v Maskve solnichna] - it's raining in St. Petersburg, and it's sunny in Moscow
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Từ khóa: Thời tiết
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này