You can change this website language: English
Giáo viên
Здобникова Марина Александровна

Здобникова Марина Александровна

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: submirage@yandex.ru

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Здобникова Марина Александровна

Преподаватель русского языка, как иностранного, дипломированный специалист. Окончила РУДН, степень - магистр.

Помимо этого преподаю английский язык (любой уровень)детям и взрослым (стаж - более 15 лет)


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này