Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Приметы 20 января

У славян есть несколько народных примет, связанных c 20 января. Среди них есть такие приметы: "Если в этот день погода стоит ясная, то лето будет засушливым", "Пасмурная и снежная погода сулит обильный урожай". Утром в этот день нужно выпить воды крещенской, чтобы быть здоровым весь год.

The slavs have some folk sayings connected with January 20. Among them there are such sayings: "If this day the weather is clear, the summer will be droughty", "Cloudy and snowy weather promises a plentiful harvest". In the morning of this day you should drink Epiphany water to be healthy all year.

утром
[ùtram]
погода
[pagoda]
несколько
[neskal`ka]
здоров
[zdarof]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này