Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Челябинский металлургический комбинат

Челябинский металлургический комбинат был основан в 1943 года для нужд страны. Это российское промышленное предприятие, которое выпускает широкий ассортимент продукции: чугун, прокат стальной, полуфабрикаты стального проката. В 2001 году завод вошёл в состав крупнейшей российской промышленной компании «Мечел».

Chelyabinsk Metallurgical Plant was founded in 1943 for needs of the country. This is the Russian industrial enterprise which produce the wide product range: cast iron, hire steel, semi-finished products of steel hire. In 2001 the plant became a part of the largest Russian industrial company "Mechel".

завод
[zavot]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Морозное утро

Tác giả của bức ảnh: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
С Новым 2017 Годом

Tác giả của bức ảnh: Petr Ushanov

С Новым 2017 Годом, дорогие друзья!
[s Nòvym dve t`ysichi pitnàtsatym gòdam, daragìi druz'yà]
Happy New Year 2017, dear friends!Пусть сбудутся ваши светлые мечты!
[pust' sbùdutsa vàshi svètlyi micht`y] -
May your bright wishes come true!

Салют на Красной Площади, Москва - Salute at Red Square, Moscow
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này