Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Китайский фото сет

Китайский фото сет девушки, которая читает... как ремонтировать экскаватор. Учите русский. И удачных Вам фотосетов!

Chinese photoset with girl who reads... how to repair excavator. Learn Russian. And have a good photosets!

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga, Sở thích

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Клад — это зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен. Согласно 233 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, обнаруженный клад делится поровну между человеком нашедшим его и владельцем земли, где он был найден.

The treasure is the money or valuable objects buried in the earth or hidden by a different way which owner is unknown. According to the 233rd article of the Civil code of the Russian Federation, the found treasure is shared equally between a person found him and the owner of land where it has been found.

человек
[chilavèk]
предмет
[pridmet]
между
[mezhdu]
деньги
[dèn'gi]
Từ khóa: Sở thích
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này