Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Прилашаем

Ночь субботы [noch' subòty] - Saturday night
Пойдём в кино? [pajd'òm f kinò] - Let's go to a cinema?
Пойдём в ресторан? [pajd'òm v ristaràn] - Let's go to a restaurant?
Пойдём танцевать? [pajd'òm tantsivàt'] - Let's go to dance?
Пойдём в клуб? [pajd'òm f klub] - Let's go to a club?
Пойдём гулять? [pajd'òm gul'àt'] - Let's go for a walk?
Пойдем на вечеринку? [pajd'òm na vichirìnku] - let's go to a party?
Пойдём в гости к друзьям? [pajd'òm f gòsti k druz'yàm] - Let's go to visit our friends?
А куда пойдёте вы в этот вечер? [a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir] - And where will you go in this evening?

Những tin tức khác với chủ đề này: Tại rạp phim, Tại nhà hàng, Cuộc hẹn gặp, Quan hệ, Thông thạo tiếng Nga

У женщины три возраста:

1. Возраст, когда они нервируют отца
2. Возраст, когда они достают мужа
3. Возраст, когда они бесят зятя

The woman has three ages:
1. Age when they irritate their father
2. Age when they bore their husband
3. Age when they enrage their son-in-law
возраст
[vòzrast]
женщина
[zhèhnsshina]
Từ khóa: Quan hệ
Вы чувствуете это? [vy chustvuite ehta?] - Do you feel that?
Весна пришла! [visna prishla] - Spring has come!
Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này