Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

один два изменение по родам, три не меняется

Following today's topic (Numerals) let's remember a rule:
Only numerals "один"([adìn] - one) and "два"([dva] - two) change their form(look at the endings) depending on gender of a noun:
 
Masculine gender:
один фрукт [adìn frùkt] - one fruit
два фрукта [dvà frùkta] - two fruits
Feminine gender:
одна чашка [odnà chàshka] - one cup
две чашки [dve chàshki] - two cups
Neuter gender:
одно дерево [adnò dèrevo] - one tree
два дерева [dva dèreva] - two trees
 
Compare to, for example, "три" ([tri] - three)
три фрукта [tri frùkta] - three fruits
три чашки [tri chàshki] - three cups
три дерева [tri dèreva] - three trees
 
or "четыре" ([chet`yre] - four):
четыре фрукта [chet`yre frùkta] - four fruits
четыре чашки [chet`yre chàshki] - four cups
четыре дерева [chet`yre dèreva] - four trees

TEST. Translate:
one book
five  teaspoons
two mornings

www.ruspeach.com
#russian #learnrussian #russianlanguage #learningrussian #russia #grammar #russiangrammar
Từ khóa: Chữ số

Những tin tức khác với chủ đề này: Chữ sốДоброе утро!
[dòbraje ùtra]
Хорошего вам дня!
[khoroshego vam dnya]
Хороший день, не правда ли?
[kharòshij dèn', ni pràvda li]
Приехал первым - уехал последним. Москва, Алтуфьевское шоссе.
Fist came - last left. Moscow, Altufyevskoe highway.

первый
[pèrvyj]
последний
[paslèdnij]
Từ khóa: Chữ số
Первый день на новой работе. - The first day at a new job.

Порядковые числительные. Ordinal numbers:
первый
[pèrvyj]
второй
[vtaròj]
третий
[trètij]
четвёртый
[chetvyòrtyj]
пятый
[pyàtyj]
шестой
[shistòj]
седьмой
[sed'mòj]
Từ khóa: Chữ số
Почему мы говорим: четыре часА, НО двенадцать часОВ?
Why do we say: четыре часА(4 o'clock), BUT двенадцать часОВ(12 o'clock)?

Правило: используй существительные в следующих падежах после этих числительных (правило последней цифры)
Rule: use nouns in following cases after these numerals (last digit rule):
1, 21, 31, ... 101, … + И.п. ед.ч (Nom.c. singular)

1 книга, час
21 книга, час
101 книга, час
1031 книга, час

2,3,4; 22, 23, 24; … + Р.п. ед. ч. (Gen. case singular)

2 книги, часа
3 книги, часа
4 книги, часа
22 книги, часа
72 книги, часа

5 - 20; 25 - 30; … + Р.п. мн. ч. (Gen.case plural)

5 книг, часов
6 книг, часов
11 книг, часов
12 книг, часов
20 книг, часов
75 книг, часов
Từ khóa: Chữ số
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này