Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Москва

Москва

Tác giả của bức ảnh: Valery Romanov

Москва, ты такая красивая! [Maskvà, ty takàya krasìvaya] - Moscow you are so beautiful!

Москва is a feminine noun - we use feminine adjective красивая.

Ты такая красивая. [ty takàya krasìvaya] - you can say it to any feminine being: to your mom, wife, girlfriend, daughter, cat etc.

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Ngữ pháp

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Морозное утро

Tác giả của bức ảnh: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này