Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

20 самых нужных русских слов для иностранцев

20 самых нужных русских слов для иностранцев
20 the most important Russian words for foreigners
№1 Где (Where)
Очень полезное слово, например, когда нужно найти что-то.
This is a very useful word when you need something.

Оно удобное, потому что вместе с ним не обязательно употреблять ещё какой-то глагол, просто прибавляешь к «где»:
где + название места
где + название еды
где + название станции метро и т.д.
Люди сразу понимают, что ты от них хочешь, и помогают.

It is very handy, because you don't need to use any verb with it, you just add to «где»:
где + название места = where + name of place
где + название еды = where + name of food
где + станции метро и т.д. = where + metro station etc.
People easily understand what you want by that, and they help.

Пример: Example:
Где твой дом?
[gd'eh tvoj dom]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này