Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Знакомства в России

Может мне тогда в Россию переехать? - Maybe I should move to Russia then?
Тебе там не понравится. - You won't like it.

Там темно, холодно, а знакомства - просто лотерея, потому что все в шубах. -
It's dark and cold there and dates are like lottery, because everyone wears fur.

Снимаем шубы на счёт три! - Taking off fur coats on three!

Раз, два... - One, two...
Три! Да!!! - Three! Yes!!!
шуба [shùba] - fur(coat)

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Quần áo, Giải trí

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này