Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Скорей бы

Скорей бы понедельник и снова на работу! - Just let it be Monday and work again!
© Советский плакат. Soviet poster

Скорей бы... [skarèj by] - Just let it be...

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian, Việc làm

Ну, я в десять с чем-то приезжаю [nu, ya v d'es'at' s chem ta priizhayu] - Well, I'll come at ten o'clock "with something" (not exactly at ten)

Ок, встречу [akei fstrechu] - Ok, I'll meet you

И это по-твоему десять с чем-то?! [i ehta pa tvoimu des'at' s chem ta] - And do you think it is ten o'lock "with something" ?!
Từ khóa: Thời gian
Безумно красивые цветочные аллеи ГУМа, Москва, Россия
Insanely beautiful floral alleys of Main Universal Store, Moscow, Russia
Từ khóa: Việc làm
В смысле завтра осень? [v smysle zaftra os'in'?] - what do you mean autumn will come tomorrow?
Từ khóa: Thời gian
Тёплое лето у стен Кремля [t'oplae leta u sten Kriml'a] - Warm summer near the walls of the Kremlin
Từ khóa: Thời gian, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này