Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Сохранить

Любовь нельзя "Скачать" или "Скопировать", и сгоряча в корзину "Удалить". "Блокировать" нельзя, "Отформатировать", зато любовь мы можем "Сохранить"...

You can't "Download" or "Copy" love, or "Delete" hotheadedly, you can't "Ban" it or "Format", but you can "Save" it...

Компьютерные термины - Computer terms:
скачать [skachàt'] - download
скопировать [skapìravat'] - copy
удалить [udalìt'] - delete
блокировать [blakìravat'] - ban
отформатировать [atfarmatìravat'] - format
сохранить [sakhranìt'] - save

Những tin tức khác với chủ đề này: Quan hệ, Ngôn ngữ kỹ thuật

Звёздное небо и корабль [zvyozdnae neba i karabl'] - Starry sky and ship
Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Дорогая, не хочешь прогуляться в парк? [daragaja, ni khochish pragul'yatsa f park] - Honey, do you want to walk to the park?

Не сейчас, я смотрю тренинг по семейному счастью [ni sichas, ya smatr'u trenink pa simejnamu schast'ju] - Not now, I'm watching family happiness training
Từ khóa: Quan hệ, Gia đình
Для того, чтобы успокоить ребенка, который плачет, отвлеките его внимание. Обратите его внимание на что-то интересное: щенка, котёнка, птичку, рыбку в аквариуме, красивый воздушный шарик, необычного жука и другие предметы, которые могут заинтересовать ребенка.

To calm a child who cries, distract his attention. Pay his attention to something interesting: a puppy, a kitten, a birdie, small fishes in an aquarium, a beautiful balloon, an unusual bug and other objects which can interest a child.

предмет
[pridmet]
красивый
[krasìvyj]
внимание
[vnimànije]
аквариум
[akvàrium]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này