Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Разговаривать

- А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? - Спросила Дороти.
But how can you talk if you don't have a brain? - asked Dorothy.

- Не знаю, - ответил Страшила, - но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать.
I don’t know - answered Scarecrow - but those who don’t have brains do like to talk very much.

© Волшебник из страны ОЗ. The Wonderful Wizard of Oz.

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Động từ

Мои попытки побороть лень [mai papytki pabarot' len'] - My attempts to overcome laziness

побороть [pabarot'] - overcome, conquer, surmount, beat
Từ khóa: Động từ
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Từ khóa: Du lịch, Động từ
супер ставка [super stafka] - super bet

обмануть
[abmanùt']
Từ khóa: Động từ
"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда
[fsigdà]
потому что
[patamu chto]
Евгений
[jifgènij]
добрый
[dòbryj]
злой-добрый
[zlòj-dòbryj]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
Từ khóa: Trích dẫn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này